GHI DỮ LIỆU VẬN HÀNH CỦA HỆ THỐNG - XUẤT BIỂU ĐỒ

 
 
 

- Ghi lại thông số vận hành của hệ thống bằng máy đo chuyên dụng, in và phân tích biểu đồ


Make a free website with Yola