BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỤC BỘ

- Bù công suất cục bộ như một giải pháp giãm quá tải cục bộ trên 1 nhánh
- Bù cục bộ tại các động cơ từ 5KW trở lên giúp giãm tải đường dây, giãm tổn hao, giãm dòng trên CB nhánh
- Nguy cơ: Dể nổ tụ nếu không bảo vệ tốt

Make a free website with Yola