KIỂM TRA ĐỊNH KỲ VÀ THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ BẢO VỆ

- Kiểm tra thử nghiệm tại chổ các MCCB và MCB bằng phương pháp bơm dòng vào CB, sau đó so sánh kết quả với đặc tuyến dòng điện - thời gian tác động của CB

Make a free website with Yola