KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ TIẾP ĐỊA

  Chúng tôi tiến hành các bước xử lý cho nhiều nhà máy có hệ thống nối đất không hiệu quả và phương pháp bảo vệ không phù hợp như sau:
- Kiểm tra, phát hiện và xử lý các sai sót trong sơ đồ nối đất thực tế của nhà máy
- Ứng dụng các thiết bị bảo vệ phù hợp cho từng kiểu nối đất
- Xử lý cọc tiếp địa bằng hàn hóa nhiệt và hóa chất

Make a free website with Yola